Oso Hotwater Boligbereder Oso Versa V 30 2 kW 1
Oso Hotwater Boligbereder Oso Versa V 30 2 kW 1

Boligbereder Oso Versa V 30 2 kW

1 x 230V - for vegg og gulvmont.